O nas

Strona główna O nas
O firmie O firmie

Zaj­mu­je­my się kom­plek­so­wą ob­słu­gą po­dat­ko­wo-księ­go­wą dla pod­mio­tów z sek­to­ra ma­łych oraz śre­dnich przed­się­biorstw, wy­ma­ga­ją­ce wspar­cia w tym za­kre­sie. W każ­dym ele­men­cie współ­pra­cy do­sto­so­wu­je­my za­kres obsłu­gi do in­dy­wi­dual­nych po­trzeb klien­ta za­cho­wu­jąc przy tym naj­wyż­szą ja­kość świad­cz­onych usług. Nasz zes­pół two­rzą ludzie o wy­so­kich kom­pe­tencjach za­równo w dzie­dzi­nie po­dat­ków jak i ra­chun­ko­wości dzię­ki cze­mu jesteś­my w sta­nie spro­stać zróż­ni­co­wa­nym za­da­niom po­wie­rzo­nym nam przez klien­tów. Na­szym głównym ce­lem jest rze­tel­na obsłu­ga pod ką­tem po­dat­ko­wo-księ­go­wym, aby za­pew­nić na­szym klientom bez­pie­czeń­stwo oraz czas na dal­szy roz­wój. Obsługę firm pro­wa­dzi­my w opar­ciu o naj­now­sze, spraw­dzo­ne opro­gra­mo­wa­nia, gwa­ran­tu­ją­ce po­praw­ność do­ko­ny­wa­nych roz­li­czeń oraz bez­pie­czeństwo prze­cho­wy­wa­nia da­nych.

Historia Historia

Początki naszej działalności sięgają roku 2001, kiedy to zostało założone biuro rachunkowe DOMAR. Zaczynaliśmy od podstawowych usług związanych z księgowością, czyli prowadzenie książki przychodów i rozchodów, pełnych ksiąg oraz spraw kadrowo- płacowych. Wraz z pozyskiwaniem nowych klientów nasza firma zaczęła inwestować w profesjonalny sprzęt oraz oprogramowanie aby sprostać wymaganiom klienta. Z biegiem czasu rozszerzyliśmy wachlarz oferowanych usług o kompleksowe doradztwo podatkowe jak i doradztwo biznesowe. Dnia 1 kwietnia 2016 roku przekształciliśmy się w spółkę jawną o nazwie Seco Consulting Rymarczyk aby ciągle wyznaczać nowe standardy i utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług.

Kariera Kariera

W związku z prężnym rozwojem naszej firmy poszukujemy specjalistów na stanowisko:

Specjalista d/s księgowości i płac

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres biuro@secoconsulting.pl