Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Strona główna Usługi Doradztwo podatkowe
Współ­pra­ca z do­ra­dcą po­da­tko­wym da­je po­czu­cie bez­pie­cze­ństwa pro­wa­dzo­nej przez Pań­stwa dzia­łal­no­ści gos­po­da­rczej oraz przy­czy­nia się do cią­głe­go roz­wo­ju przed­się­bior­stwa.
W cza­sach czę­sto zmie­nia­ją­cego się pra­wa po­da­tko­we­go po­moc do­ra­dcy jest e­le­men­tem kształ­to­wa­nia prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej na ry­nku. Z za­kre­su do­ra­dztwa po­da­tko­we­go świa­dczy­my u­słu­gi:
Bieżący consulting podatkowy: Za­pe­wnia­my do­ra­dztwo po­da­tko­we pod­czas bie­żą­ce­go za­rzą­dza­nia fi­rmą, aby na ka­żdym e­ta­pie fun­kcjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa o­so­ba za­rzą­dza­ją­ca mo­gła pod­jąć jak naj­le­psze de­cy­zję któ­re przy­nio­są ko­rzy­ści za­ró­wno po­da­tko­we jak i fi­nan­so­we. Prze­pro­wa­dza­my ró­wnież au­dy­ty po­da­tko­we w ce­lu we­ry­fi­ka­cji po­pra­wno­ści da­nych od stro­ny po­da­tko­wej.
Optymalizacje podatkowe: Pla­nu­je­my wraz z przed­siębior­ca­mi od­po­wie­dni wy­bór nie tyl­ko for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści któ­ra po­zwo­li za­oszczę­dzić na po­da­tkach w świe­tle o­bo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa ale tak­że bie­rze­my czy­nny u­dział w pro­ce­sach prze­kszta­łceń przed­się­biorstw. Po­przez wdra­ża­nie roz­wią­zań któ­re ma­ją na ce­lu obni­że­nie po­da­tków sty­mu­lu­je­my roz­wój na­szych kli­en­tów dzięki za­trzy­ma­niu więk­sze­go ka­pi­ta­łu w przed­się­bior­stwie.
Postępowanie podatkowe przed organami: Re­pre­zen­tu­je­my na­szy­ch kli­ent­ów pod­czas kon­tro­li or­ga­nów po­da­tko­wych jak i a­dmi­ni­stra­cyj­nych. Za­pe­wnia­my nie ty­lko od­po­wie­dn­ie przy­go­to­wa­nie oraz u­do­stę­pnie­nie do­ku­men­tów dla ce­lów spraw­dza­ją­cych ale ta­kże je­ste­śmy od­po­wie­dzia­lni za ca­ły prze­bieg kon­tro­li na­sze­go kl­ien­ta. Spo­rzą­dza­my ta­kże sze­reg o­pi­nii oraz bie­rze­my w i­mie­niu kli­en­ta czy­nny u­dział w kon­ta­ktach z u­rzę­da­mi.