Model współpracy
Model współpracy

Model współpracy

Strona główna Model współpracy
Współ­pra­ca z kli­en­tem mo­że od­by­wać się w dwo­ja­ki spo­sób:
Wewnętrzny Ca­łość do­ku­men­ta­cji księ­go­wej pro­wa­dzi­my u sie­bie w biu­rze, prze­cho­wu­jąc wszy­stkie do­ku­men­ty księ­go­we z da­ne­go ro­ku, spo­sób dos­tar­cza­nia do­ku­me­nt­ów us­ta­la­my w ta­kim przy­pa­dku in­dy­wi­du­al­nie.
Zewnętrzny Pro­wa­dzi­my księ­go­wość lub in­ne u­słu­gi w sie­dzi­bie u kli­en­ta, ko­rzy­sta­jąc z je­go o­pro­gra­mo­wa­nia księ­go­we­go lub pro­po­nu­je­my po wcze­śnie­jszym u­zgo­dnie­niu wdro­że­nie no­we­go sy­ste­mu księ­go­we­go.
Ma­my ta­kże mo­żli­wość ob­słu­gi zda­lnej kli­en­ta, co o­zna­cza mo­żli­wość do­stę­pu do da­nych fi­nan­so­wy­ch w mo­me­ncie nie­o­be­cno­ści o­so­by od­po­wie­dzia­lnej za świa­dcze­nie u­sług w sie­dzi­bie kli­en­ta.