Kadry i płace
Kadry i płace

Kadry i płace

Strona główna Usługi Kadry i płace
Za­tru­dnia­jąc pra­co­wni­ków je­ste­śmy zo­bo­wią­za­ni do pro­wa­dze­nia od­po­wie­dniej do­ku­men­ta­cji pra­co­wni­czej, prze­strze­ga­nia prze­pi­sów pra­wa pra­cy, po­sia­da­nia sze­ro­kiej wie­dzy na te­ma­ty zwią­za­ne z ZU­SEM.
Prze­ka­zu­jąc ten za­kres prac nam za­pe­wnia­ją Pa­ństwo swo­jej fi­rmie do­stęp do wie­dzy spe­cja­li­stów, prze­ka­zu­jąc nam je­dno­cze­śnie od­po­wie­dzia­lność za po­pra­wność wsze­lkich o­pe­ra­cji zwią­za­nych z u­słu­ga­mi ka­dro­wo- pła­co­wy­mi. Z za­kre­su kadr i płac świa­dczy­my u­słu­gi:
Obsługa płacowa W za­kre­sie u­sług pła­co­wych kom­ple­kso­wo o­bsłu­gu­je­my fi­rmy w za­kre­sie o­pe­ra­cji zwią­za­ny­ch z na­li­cza­niem wy­na­gro­dzeń, spo­rzą­dza­nia wy­ma­ga­ny­ch de­kla­ra­cji do ro­zli­czeń z Zu­sem, US oraz PFRONEM, uwzglę­dnia­jąc na li­ście płac wszy­stkie mo­żli­we skła­dni­ki wy­na­gro­dzeń.
Obsługa kadrowa Pro­wa­dzi­my te­czki pra­co­wni­cze, przy­go­to­wu­je­my u­mo­wy pra­co­wni­cze, spo­rzą­dz­amy świa­de­ctwa pra­cy oraz inne po­trze­bne do­ku­men­ty zwią­za­ne ze spra­wa­mi pra­co­wni­czy­mi.