Usługi księgowe
Usługi księgowe

Usługi księgowe

Strona główna Usługi Usługi księgowe

Współ­pra­ca z na­szym biu­rem ra­chun­ko­wym da­je Pań­stwu gwa­ran­cję rze­tel­nego po­dej­ścia do wa­szych po­trzeb oraz do­stęp do bie­żą­cych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kon­dy­cji fi­nan­so­wej wa­szego przed­się­bior­stwa.
Z za­kre­su księ­go­wo­ści świa­dczy­my u­słu­gi:
Prowadzenie pełnej księgowości: Naj­bar­dziej zaawan­so­wa­na fo­rma pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści. Pro­wa­dzi­my ją zgo­dnie z wy­mo­ga­mi Usta­wy o Ra­chun­ko­wo­ści, na co skła­da się m.in. przy­go­to­wa­nie ca­ło­ści do­ku­men­ta­cji po­czą­wszy od za­księ­go­wa­nia do­ku­­mentów, spo­rzą­dze­nia od­po­wie­dnich de­kla­ra­cji , wy­li­cze­nia po­da­tków, spo­rzą­dze­nia spra­wo­zdań fi­nan­so­wych oraz pro­wa­dze­nia roz­ra­chu­nków.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów: Zgo­dnie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem pro­wa­dzi­my upro­szczo­ną księ­go­wość po­przez przy­go­to­wa­nie wszy­stkich nie­zbę­dnych de­kla­ra­cji, re­je­strów oraz po­zo­sta­łych do­ku­men­tów dla swoich kli­en­tów.
Nadzór księgowy: Usłu­gę tą kie­ru­je­my do przed­się­biorstw któ­re ma­ją wła­sne dzia­ły księ­go­wości ale po­trze­bu­ją do­ra­dztwa w za­kre­sie spra­wdze­nia po­pra­wno­ści da­nych pod wzglę­dem księ­go­wym. W tym za­kre­sie świa­dczy­my tak­że usłu­gi zwią­za­ne z zam­knię­ciem mie­sią­ca spo­rzą­dza­jąc bi­la­ns i ra­chu­nek zys­ków i strat wcie­la­jąc się przy tym w ro­lę dy­re­kto­ra fi­nan­so­we­go lub głów­ne­go księ­go­we­go. Od­po­wia­da­my wte­dy za po­pra­wność ope­ra­cji wy­ko­na­nych przez dział księ­go­wy.
Doradztwo księgowe: W świe­tle zmie­nia­ją­cych się co chwi­lę prze­pi­sów wspie­ra­my na­szych kli­ent­ów nie tyl­ko od stro­ny po­da­tko­wej ale tak­że świa­dczy­my po­moc w za­kre­sie po­pra­wno­ści za­księ­go­wa­nia ope­ra­cji fi­nan­so­wych, przy­go­to­wu­je­my sze­reg pism oraz wnio­sków nie­zbę­dnych w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści.