Doradztwo biznesowe
Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Strona główna Usługi Doradztwo biznesowe
Chce­my aby kli­ent był nie tyl­ko ob­słu­żo­ny pod wzgl­ędem po­dat­ko­wo-księ­go­wym, ale tak­że był świa­do­my czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na je­go fi­nan­se w przed­się­bior­stwie.
Z za­kre­su do­ra­dztwa bi­zne­so­we­go świa­dczy­my us­łu­gi:
Optymalizacja biznesowa: Po­ma­ga­my w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji do­ty­czą­cych fo­rm pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, bie­rze­my czy­nny u­dział w prze­kształ­ce­niach wła­sno­ścio­wych, przy­go­to­wu­je­my oraz uspra­wnia­my obieg do­ku­men­tów w przed­się­bior­stwie.
Controlling oraz analiza kosztowa: Prze­pro­wa­dza­my a­na­li­zy do­ty­czą­ce kształ­to­wa­nia się ko­sztów w przed­się­bior­stwie, w szcze­gól­no­ści ko­sztów wy­two­rze­nia pro­du­któw. Spo­rzą­dza­my ra­por­ty wspo­ma­ga­ją­ce kadrę za­rzą­dza­ją­cą w po­dej­mo­wa­niu stra­te­gi­cznych de­cy­zji.
Doradztwo IT: Po­ma­ga­my przed­się­bior­stwom w pro­ce­sach wdra­ża­nia oraz w do­bo­rze no­we­go o­pro­gra­mo­wa­nia od stro­ny fi­nan­so­wo- księ­go­wej a ta­kże pro­du­kcy­jno-han­dlo­wej. Do­ra­dza­my jak do­pa­so­wać pro­gra­my do swo­ich po­trzeb oraz wy­ko­rz­ystać ich pe­łny po­ten­cjał.