Usługi

Strona główna Usługi
Doradztwo podatkowe Doradztwo podatkowe
Współ­pra­ca z do­ra­dcą po­da­tko­wym da­je po­czu­cie bez­pie­cze­ństwa pro­wa­dzo­nej przez Pań­stwa dzia­łal­no­ści gos­po­da­rczej oraz przy­czy­nia się do cią­głe­go roz­wo­ju przed­się­bior­stwa.
W cza­sach czę­sto zmie­nia­ją­cego się pra­wa po­da­tko­we­go po­moc do­ra­dcy jest e­le­men­tem kształ­to­wa­nia prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej na ry­nku. Z za­kre­su do­ra­dztwa po­da­tko­we­go świa­dczy­my u­słu­gi:
Bieżący consulting podatkowy: Za­pe­wnia­my do­ra­dztwo po­da­tko­we pod­czas bie­żą­ce­go za­rzą­dza­nia fi­rmą, aby na ka­żdym e­ta­pie fun­kcjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa o­so­ba za­rzą­dza­ją­ca mo­gła pod­jąć jak naj­le­psze de­cy­zję któ­re przy­nio­są ko­rzy­ści za­ró­wno po­da­tko­we jak i fi­nan­so­we. Prze­pro­wa­dza­my ró­wnież au­dy­ty po­da­tko­we w ce­lu we­ry­fi­ka­cji po­pra­wno­ści da­nych od stro­ny po­da­tko­wej.
Optymalizacje podatkowe: Pla­nu­je­my wraz z przed­siębior­ca­mi od­po­wie­dni wy­bór nie tyl­ko for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści któ­ra po­zwo­li za­oszczę­dzić na po­da­tkach w świe­tle o­bo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa ale tak­że bie­rze­my czy­nny u­dział w pro­ce­sach prze­kszta­łceń przed­się­biorstw. Po­przez wdra­ża­nie roz­wią­zań któ­re ma­ją na ce­lu obni­że­nie po­da­tków sty­mu­lu­je­my roz­wój na­szych kli­en­tów dzięki za­trzy­ma­niu więk­sze­go ka­pi­ta­łu w przed­się­bior­stwie.
Postępowanie podatkowe przed organami: Re­pre­zen­tu­je­my na­szy­ch kli­ent­ów pod­czas kon­tro­li or­ga­nów po­da­tko­wych jak i a­dmi­ni­stra­cyj­nych. Za­pe­wnia­my nie ty­lko od­po­wie­dn­ie przy­go­to­wa­nie oraz u­do­stę­pnie­nie do­ku­men­tów dla ce­lów spraw­dza­ją­cych ale ta­kże je­ste­śmy od­po­wie­dzia­lni za ca­ły prze­bieg kon­tro­li na­sze­go kl­ien­ta. Spo­rzą­dza­my ta­kże sze­reg o­pi­nii oraz bie­rze­my w i­mie­niu kli­en­ta czy­nny u­dział w kon­ta­ktach z u­rzę­da­mi.
Usługi księgowe Usługi księgowe

Współ­pra­ca z na­szym biu­rem ra­chun­ko­wym da­je Pań­stwu gwa­ran­cję rze­tel­nego po­dej­ścia do wa­szych po­trzeb oraz do­stęp do bie­żą­cych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kon­dy­cji fi­nan­so­wej wa­szego przed­się­bior­stwa.
Z za­kre­su księ­go­wo­ści świa­dczy­my u­słu­gi:
Prowadzenie pełnej księgowości: Naj­bar­dziej zaawan­so­wa­na fo­rma pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści. Pro­wa­dzi­my ją zgo­dnie z wy­mo­ga­mi Usta­wy o Ra­chun­ko­wo­ści, na co skła­da się m.in. przy­go­to­wa­nie ca­ło­ści do­ku­men­ta­cji po­czą­wszy od za­księ­go­wa­nia do­ku­­mentów, spo­rzą­dze­nia od­po­wie­dnich de­kla­ra­cji , wy­li­cze­nia po­da­tków, spo­rzą­dze­nia spra­wo­zdań fi­nan­so­wych oraz pro­wa­dze­nia roz­ra­chu­nków.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów: Zgo­dnie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem pro­wa­dzi­my upro­szczo­ną księ­go­wość po­przez przy­go­to­wa­nie wszy­stkich nie­zbę­dnych de­kla­ra­cji, re­je­strów oraz po­zo­sta­łych do­ku­men­tów dla swoich kli­en­tów.
Nadzór księgowy: Usłu­gę tą kie­ru­je­my do przed­się­biorstw któ­re ma­ją wła­sne dzia­ły księ­go­wości ale po­trze­bu­ją do­ra­dztwa w za­kre­sie spra­wdze­nia po­pra­wno­ści da­nych pod wzglę­dem księ­go­wym. W tym za­kre­sie świa­dczy­my tak­że usłu­gi zwią­za­ne z zam­knię­ciem mie­sią­ca spo­rzą­dza­jąc bi­la­ns i ra­chu­nek zys­ków i strat wcie­la­jąc się przy tym w ro­lę dy­re­kto­ra fi­nan­so­we­go lub głów­ne­go księ­go­we­go. Od­po­wia­da­my wte­dy za po­pra­wność ope­ra­cji wy­ko­na­nych przez dział księ­go­wy.
Doradztwo księgowe: W świe­tle zmie­nia­ją­cych się co chwi­lę prze­pi­sów wspie­ra­my na­szych kli­ent­ów nie tyl­ko od stro­ny po­da­tko­wej ale tak­że świa­dczy­my po­moc w za­kre­sie po­pra­wno­ści za­księ­go­wa­nia ope­ra­cji fi­nan­so­wych, przy­go­to­wu­je­my sze­reg pism oraz wnio­sków nie­zbę­dnych w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści.
Kadry i płace Kadry i płace
Za­tru­dnia­jąc pra­co­wni­ków je­ste­śmy zo­bo­wią­za­ni do pro­wa­dze­nia od­po­wie­dniej do­ku­men­ta­cji pra­co­wni­czej, prze­strze­ga­nia prze­pi­sów pra­wa pra­cy, po­sia­da­nia sze­ro­kiej wie­dzy na te­ma­ty zwią­za­ne z ZU­SEM.
Prze­ka­zu­jąc ten za­kres prac nam za­pe­wnia­ją Pa­ństwo swo­jej fi­rmie do­stęp do wie­dzy spe­cja­li­stów, prze­ka­zu­jąc nam je­dno­cze­śnie od­po­wie­dzia­lność za po­pra­wność wsze­lkich o­pe­ra­cji zwią­za­nych z u­słu­ga­mi ka­dro­wo- pła­co­wy­mi. Z za­kre­su kadr i płac świa­dczy­my u­słu­gi:
Obsługa płacowa W za­kre­sie u­sług pła­co­wych kom­ple­kso­wo o­bsłu­gu­je­my fi­rmy w za­kre­sie o­pe­ra­cji zwią­za­ny­ch z na­li­cza­niem wy­na­gro­dzeń, spo­rzą­dza­nia wy­ma­ga­ny­ch de­kla­ra­cji do ro­zli­czeń z Zu­sem, US oraz PFRONEM, uwzglę­dnia­jąc na li­ście płac wszy­stkie mo­żli­we skła­dni­ki wy­na­gro­dzeń.
Obsługa kadrowa Pro­wa­dzi­my te­czki pra­co­wni­cze, przy­go­to­wu­je­my u­mo­wy pra­co­wni­cze, spo­rzą­dz­amy świa­de­ctwa pra­cy oraz inne po­trze­bne do­ku­men­ty zwią­za­ne ze spra­wa­mi pra­co­wni­czy­mi.
Doradztwo biznesowe Doradztwo biznesowe
Chce­my aby kli­ent był nie tyl­ko ob­słu­żo­ny pod wzgl­ędem po­dat­ko­wo-księ­go­wym, ale tak­że był świa­do­my czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na je­go fi­nan­se w przed­się­bior­stwie.
Z za­kre­su do­ra­dztwa bi­zne­so­we­go świa­dczy­my us­łu­gi:
Optymalizacja biznesowa: Po­ma­ga­my w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji do­ty­czą­cych fo­rm pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, bie­rze­my czy­nny u­dział w prze­kształ­ce­niach wła­sno­ścio­wych, przy­go­to­wu­je­my oraz uspra­wnia­my obieg do­ku­men­tów w przed­się­bior­stwie.
Controlling oraz analiza kosztowa: Prze­pro­wa­dza­my a­na­li­zy do­ty­czą­ce kształ­to­wa­nia się ko­sztów w przed­się­bior­stwie, w szcze­gól­no­ści ko­sztów wy­two­rze­nia pro­du­któw. Spo­rzą­dza­my ra­por­ty wspo­ma­ga­ją­ce kadrę za­rzą­dza­ją­cą w po­dej­mo­wa­niu stra­te­gi­cznych de­cy­zji.
Doradztwo IT: Po­ma­ga­my przed­się­bior­stwom w pro­ce­sach wdra­ża­nia oraz w do­bo­rze no­we­go o­pro­gra­mo­wa­nia od stro­ny fi­nan­so­wo- księ­go­wej a ta­kże pro­du­kcy­jno-han­dlo­wej. Do­ra­dza­my jak do­pa­so­wać pro­gra­my do swo­ich po­trzeb oraz wy­ko­rz­ystać ich pe­łny po­ten­cjał.